Користь натурального вітаміну Е на основі різних природних антиоксидантів

Image
Дуже шкідливо думати, що ві­таміни - це пустощі, коли йдеться про вирощування продуктивних сільськогосподарських тварин і птиці. Вітаміни входять до складу ферментів або приймають участь у ферментних системах, які каталізують травлення білків, жирів, вуглеводів і солей, що надходять з кормами.
Нестача в раціоні окремих вітамінів знижує активність відповід­них ферментів і, як наслідок, – у тва­рин порушується обмін речовин, що проявляється втратою апетиту, слаб­кістю, затримкою росту, виснаженням і появою гіповітамінозів. Гіповітаміноз у тварин проявляється головним чи­ном в сповільненні росту, порушенні відтворювальної функції, зниженні продуктивності і якості основних про­дуктів тваринництва (молока, м’яса, яєць). Основними джерелами вітамі­нів для продуктивних тварин є висо­коякісні корми. Однак в ряді випадків вони не можуть повністю задовольни­ти потребу тварин у вітамінах.

Як уникнути проблеми?

Ми рекомендуємо додатково зба­гачувати кормові раціони чи повно­раціонні комбікорми вітамінними продуктами, щоб попередити гіпові­таміноз. Наприклад, дуже добре себе зарекомендував продукт НатураІКС, виробництва нідерландської компанії FF Chemicals BV, високоефективний натуральний вітамін Е з підвищеним рівнем поліфенолів, що містить в сво­єму складі кілька різних типів при­родних антиоксидантів і натуральних фітопрепаратів. Вони додатково по­ліпшують якісні характеристики кор­му, збільшуючи його споживання про­дуктивними тваринами, і, як наслідок, підвищення приростів.

Image

У склад НатураІКС входять:

  • Цитрусовий екстракт
  • Екстракт чорної смородини
  • Екстракт винограду
  • Рапсове масло (зв’язуюча речовина)
  • Каштановий екстракт

Вдале поєднання саме цих ком­понентів надає НатураІкс виражений антиоксидантний ефект. Додатково поліфенольні та ароматичні речовини даних екстрактів позитивно впливають також і на термін зберігання продуктів, завдяки їх антимікробній дії. Так, за до­слідженнями вчених, фенольні речо­вини здатні пригнічувати ріст і розмно­ження мікроорганізмів Clostridium perfingens, Staphylococcus aureus, Е. coli.
Тому, НатураІКС застосовують як натуральний замінник вітаміну Е та засіб для підвищення продуктивності.
Основна перевага над конкурен­тами - стабільність НатураІкс при екс­пандуванні, екструдуванні та гранулю­ванні корму!

Біологічна дія вітаміну Е

Нині вітчизняні та закордонні на­уковці висувають декілька теорій що­до біологічної дії вітаміну Е в організмі продуктивних тварин. Заслуговує на увагу антиоксидантна теорія Теппеля. Згідно з нею, дефіцит вітаміну Е ви­кликає розпад ненасичених жирних кислот, що входять до складу мемб­ран клітин та субклітинних органел з утворенням перекисів та вільних ра­дикалів. У свою чергу останні атаку­ють тонкі клітинні структури, особли­во мітохондрії та лізосоми, сірковмісні ферменти, спричиняючи різні мета­болічні порушення. Відповідно до ан­тиоксидантної гіпотези, токоферол виконує в тканинах роль біологічного антиоксиданту, що інактивує вільні радикали і тим самим перешкоджає розвитку вільнорадикальних проце­сів перекисного окислення ліпідів мо­лекулярним киснем. Вважається, що токоферол в організмі може функціонувати як молекулярний засіб стабі­лізації біомембран, екстреного вилу­чення токсичних речовин, утворення тимчасового резерву у вигляді диме­рів та інертних сполук; сигнальний за­сіб, що запускає механізм синтезу спе­цифічних антиокислюючих ферментів на рівні геному клітини; антимутаген та антиканцероген; необхідний для синтезу ДНК та пов’язаний з метабо­лізмом ферментів і гормонів; відіграє роль регулятора енергетичного мета­болізму; впливає на стан імунної сис­теми (біосинтез простагландинів, хел­перна активність Т-лімфоцитів тощо).
Відсутність або нестача в раціонах ві­таміну Е призводить до відхилень у хі­мічному складі, фізико-хімічних влас­тивостях, структурі та функціональній активності органів і систем організму, викликає порушення всіх видів обмі­ну речовин. За нестачі токоферолу пе­редусім спостерігаються порушення функції відтворення тварин. Встанов­лено, що дефіцит вітаміну Е впливає на морфологічний та функціональний стан ендокринної системи, зокрема гіпофізу, наднирників та щитоподібної залози. За таких умов спостерігається зниження гормональної активності надниркових та статевих залоз. Не­стача вітаміну Е у тварин викликає де­генеративні зміни в поперечно-сму­гастих м’язах і тканинах печінки із-за порушення ліпідного обміну. У курчат та каченят на вітамін Е-дефіцитних ра­ціонах розвивається енцефаломаля­ція. Найбільш поширеним симптомом Е- гіповітамінозу є посилення гемолі­зу еритроцитів та ексудативний діа­тез внаслідок порушення стабільності мембран.

Фізіологічна роль основних компонентів НатураІКС

Поліфеноли та ароматичні сполу­ки цитрусових володіють вираженими антиоксидантними властивостями, антибактеріальною та противірусною діями. Застосування вказаних сполук можливе у якості пребіотиків. Поліфе­ноли та ароматичні сполуки виногра­ду мають виражену імуностимулюючу та протизапальну дію та покращують засвоєння вітаміну Е. Поліфеноли та ароматичні сполуки каштану позитив­но впливають на регуляцію захисних функцій шлунково-кишкового тракту при інтоксикації. Для поліфенолів і аро­матичних сполук чорної смородини вираженими є потужні антиоксидантні властивості та протизапальна дія.
Механізм дії антиоксидантів поля­гає у нейтралізації ними вільних ради­калів, утворенні комплексів окисник+антиоксидант, сприянні регенерації інших сполук, які мають антиокси­дантні властивості.
Основними симптомами кормових стресів у тварин, зокрема пов’язаних із так званим «окисленням» організму є: втрата апетиту, порушення відтворної здатності та викидні на різних термінах супоросності, зниження резистентнос­ті організму, що викликає появу супутніх патологічних процесів, м’язева деге­нерація і, як наслідок, – погіршення якості м’яса. Описаний фізіологічний стан організму продуктивних тварин унеможливлює отримання якісної та безпеч­ної продукції тваринного походження.
Нині розрізняють декілька груп антиоксидантів, проте заслуговують на увагу антиоксиданти природного походження, до яких належать вітаміни С, Е, поліфеноли овочів, фруктів та рослин. Саме два останні компоненти і вхо­дять до складу НатураІКС.

Таким чином, ми з вами бачимо, що навіть невеликі економні дозування натурального продукту НатураІкс дозволяють збагатити раціон для продук­тивних тварин і птиці вітамінами та антиоксидантами, покращити стійкість до стресу, підвищити прирости ваги та зробити продукцію тваринництва та птахівництва безпечною, смачною та корисною. Адже вкладаючи кошти та зусилля у якість продуктів харчування, людина отримує чисту, здорову їжу для покращення свого життя та здоров’я.

 

  • вулиця Успішна, буд. 17А
  • Київ, 03189
  • info@agroplusinvest.com.ua 
  • +38 067 980 0770

E-mail підписка

Будь в курсі всіх наших подій

Copyright © 2024 AgroPlusInvest.